Όροι χρήσης Υπηρεσιών πληρωμών

Ενημέρωση των χρηστών μεμονωμένων υπηρεσιών πληρωμών και όροι χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών της ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εταιρεία ή Ίδρυμα:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΙΛΙΑ ΝΕΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΛΙΑ», με Α.Φ.Μ. 801427867 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, εδρεύουσα στην Αθήνα περιοχή Κολοκυνθού επί της οδού Θρασυμάχου αρ.14, εν λειτουργία αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος Ίδρυμα Πληρωμών σύμφωνα με το ν. 4537/2018, ως ισχύουν.

Αντιπρόσωπος:

Νοείται η κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) η οποία έχει συμβληθεί με την Εταιρεία για να παρέχει τις Υπηρεσίες πληρωμών, έχει λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα στοιχεία της (επωνυμία / ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, είδος παρεχόμενων Υπηρεσιών) βρίσκονται αναρτημένα στο οικείο Μητρώο Αντιπροσώπων Ιδρυμάτων Πληρωμών που τηρείται ηλεκτρονικά από την Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr)

Χρήστης – Πελάτης Υπηρεσιών Πληρωμής:

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί μία υπηρεσία πληρωμών ως πληρωτής, δικαιούχος ή και με τις δυο ιδιότητες.

Υπηρεσίες Πληρωμών:

Οι υπηρεσίες πληρωμών τις οποίες η Εταιρεία δύναται να παρέχει με βάση την υφιστάμενη άδειά της, όπως αυτές προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία και είναι δημοσιευμένες στο οικείο Μητρώο Ιδρυμάτων Πληρωμών που τηρείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους Χρήστες να διενεργούν μέσω του δικτύου Αντιπροσώπων της αποκλειστικά και μόνο την κάτωθι Υπηρεσία Πληρωμών:
1. Πληρωμή λογαριασμών (τρίτων) οργανισμών & επιχειρήσεων (ιδιωτικού ή και δημόσιου τομέα) με μετρητά και κάρτα.

Χρεώσεις:

Οι προμήθειες, έξοδα συναλλαγής και λοιπές πιθανές επιβαρύνσεις που θα χρειαστεί να καταβάλει ο Χρήστης- Πελάτης για την χρήση της εκάστοτε Υπηρεσίας Πληρωμών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική της Εταιρείας.

Κάρτα:

Είναι η χρεωστική, πιστωτική, προπληρωμένη, επαναφορτιζόμενη ή μίας χρήσης, κάρτα που έχει εκδοθεί με βάση τις προδιαγραφές των διεθνών σχημάτων καρτών και γίνεται αποδεκτή ως μέσο πληρωμών από την Εταιρεία για την παροχή των Υπηρεσιών Πληρωμών.

Οργανισμοί:

Οι επιχειρήσεις για τις οποίες η Εταιρεία έχει αυτοματοποιήσει τις πληρωμές και ο εκάστοτε Χρήστης – Πελάτης δύναται να εξοφλήσει προς αυτές τις οφειλές του, όπως οι επιχειρήσεις αυτές αναρτώνται στον ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (δείτε εδώ). Η Εταιρεία δύναται να αφαιρεί ή και να εντάσσει νέους Οργανισμούς στην Υπηρεσία Πληρωμής Λογαριασμών Οργανισμών.

Ποσό:

Το χρηματικό ποσό που ο Πληρωτής εντέλλεται την Εταιρεία προς πληρωμή και το οποίο καταβάλει κατά περίπτωση στον Αντιπρόσωπο της Εταιρίας σε μετρητά ή με κάρτα πληρωμής σε ΕΥΡΩ (€).

Όροι Χρήσης:

Είναι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις που έχει διαμορφώσει η Εταιρεία και τους οποίους αναγιγνώσκει και αποδέχεται ο Πελάτης για την χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών.

Απόδειξη Εντολής Πληρωμής:

Είναι το παραστατικό που παραδίδει ο Αντιπρόσωπος στον Πελάτη, το οποίο αναφέρει τις πληροφορίες για την ληφθείσα από την Εταιρεία προς εκτέλεση Εντολή Πληρωμής. Η Απόδειξη εκδίδεται σε δύο Αντίγραφα εκ των οποίων το ένα λαμβάνει ο Πελάτης και το άλλο φυλάσσει ο Αντιπρόσωπος.

Εντολή Πληρωμής:

Είναι η εντολή / οδηγία που δίνει ο Χρήστης – Πελάτης στην Εταιρεία προκειμένου αυτή να εκτελέσει την εκάστοτε αιτούμενη από τον Πελάτη Πράξη / Υπηρεσία Πληρωμής.

Εργάσιμη Ημέρα:

Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός επίσημων αργιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και ειδικών τραπεζικών αργιών, όπως αυτές προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Cut Off:

Σε σχέση με τις πληρωμές λογαριασμών ως cut off ορίζεται η χρονική διάρκεια της ημέρας εντός της οποίας οι πραγματοποιούμενες συναλλαγές διεκπεραιώνονται αυθημερόν. Πέραν του χρόνου αυτού οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται την επόμενη ημέρα.

Μοναδικός Αριθμός Συναλλαγής:

Είναι ο αριθμός που αναγράφεται στην Απόδειξη Εντολής Πληρωμής.

Πληρωτής:

Είναι ο Πελάτης που εντέλλεται την Εταιρεία να εκτελέσει μία Εντολή Πληρωμής.

Για τους ειδικότερους όρους εκάστης Υπηρεσίας Πληρωμών, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος Χρήστης καλείτε να ανατρέξει στην αντίστοιχη ενότητα των παρόντων Όρων Χρήσης και να διαβάσει προσεκτικά τους σχετικούς όρους και ενημερώσεις. Οι υπηρεσίες πληρωμών αφορούν πάντοτε σε Ευρώ.

Ανά Υπηρεσία Πληρωμών που παρέχεται από την Εταιρεία στον Χρήστη θα ισχύουν οι κάτωθι όροι:

Υπηρεσία Πληρωμής λογαριασμών (τρίτων) οργανισμών & επιχειρήσεων (ιδιωτικού ή και δημόσιου τομέα) με μετρητά και κάρτα

– Ο χρήστης της υπηρεσίας πληρωμών (πληρωτής) προσέρχεται στο κατάστημα του αντιπροσώπου της εταιρείας (σημείο εξυπηρέτησης) κομίζοντας το έντυπο του λογαριασμού που έχει εκδοθεί από τον Δικαιούχο Οργανισμό – Επιχείρηση, σε φυσική ή και σε ηλεκτρονική μορφή και τον οποίο επιθυμεί να πληρώσει.

– Ο αρμόδιος υπάλληλος του αντιπροσώπου – σημείου εξυπηρέτησης καταχωρεί τα στοιχεία της πληρωμής λογαριασμού (πχ. μοναδικός κωδικός πληρωμής) στην εφαρμογή, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται αυτομάτως ο απαραίτητος ηλεκτρονικός έλεγχος της ορθότητας του μοναδικού κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού στο πλαίσιο διασύνδεσης της εφαρμογής με το πληροφοριακό σύστημα του συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος.

– Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος του αντιπροσώπου καταχωρεί, προκειμένου να προχωρήσει η συναλλαγή, το ονοματεπώνυμο/επωνυμία και έναν έγκυρο τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας με τον πελάτη. Ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφορά ή σφάλμα κατά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εντολής πληρωμής που έδωσε στον αντιπρόσωπο. Ο τηλεφωνικός αριθμός του Χρήστη- πελάτη καταχωρείται από τον υπάλληλο του αντιπροσώπου στην ειδική εφαρμογή που του έχει διαθέσει η εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών πληρωμών προς τους πελάτες.

– Το συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, μόλις παραλάβει την εντολή πληρωμής λογαριασμού, μέσω του πληροφοριακού συστήματος και, αφού διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες του, θα ενεργοποιεί την εντολή πληρωμής, προβαίνοντας σε χρέωση του λογαριασμού πληρωμών του Ιδρύματος Πληρωμών, με τα ποσά πληρωμής που περιλαμβάνονται στην εντολή πληρωμής και, επιπλέον, με το ποσό της προμήθειας που του οφείλεται.

– Στην περίπτωση κατά την οποία το πληροφοριακό σύστημα του πιστωτικού ιδρύματος δεν είναι διαθέσιμο ώστε να παραλάβει την εντολή πληρωμής λογαριασμού, εκδίδεται αυτοματοποιημένο μήνυμα προς την εφαρμογή, το οποίο το Ίδρυμα και ο αντιπρόσωπος έχει την υποχρέωση να προβάλει στην εφαρμογή προς ενημέρωση του πληρωτή, ο οποίος βρίσκεται στο εκάστοτε σημείο εξυπηρέτησης.

– Εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, ολοκληρώνεται η πράξη πληρωμής λογαριασμού και ταυτόχρονα εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής που παραδίδεται επιτόπου στον πληρωτή με επιμέλεια του Ιδρύματος και των κατά τόπους αντιπροσώπων του. Στην απόδειξη πληρωμής θα εκτυπώνεται η επωνυμία του Οργανισμού, ο κωδικός αριθμός του λογαριασμού, η ημερομηνία πληρωμής του λογαριασμού, το ποσό πληρωμής και σε διαφορετική θέση από όλα τα παραπάνω, μοναδικός κωδικός συναλλαγής, θα εμφανίζονται αναλυτικά οι χρεώσεις πληρωτή. Εάν η πληρωμή του λογαριασμού έχει πραγματοποιηθεί μετά το Cut off time δηλαδή την ώρα πέραν της οποίας η Συναλλαγή Πληρωμών θα ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα από την Τράπεζα.

– Σημειώνεται ότι, ο πληρωτής δεν είναι απαραίτητα ο ίδιος, με τον δικαιούχο του λογαριασμού, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στον λογαριασμό, εφόσον αυτό είναι αποδεκτό από το Δικαιούχο Οργανισμό ή Επιχείρηση.

– Ο πληρωτής οφείλει να καταβάλει τόσο το χρηματικό ποσό της πληρωμής του λογαριασμού, όσο και το ποσό της χρέωσης (προμήθειας) σε μετρητά ή με κάρτα, στον υπάλληλο του αντιπροσώπου, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

– Ο πληρωτής μπορεί να πληρώσει το σύνολο της αξίας που αναγράφεται σε κάθε έναν λογαριασμό που έχει εκδοθεί από τον δικαιούχο Οργανισμό, ή ακόμα και μέρος της αξίας αυτού εφόσον το επιτρέπει ο Οργανισμός. Επίσης μπορεί να πληρώσει και για ληξιπρόθεσμες οφειλές, που περιλαμβάνουν προσαυξήσεις, πρόστιμα κλπ. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι πληρωμές μπορούν να διεκπεραιωθούν αφενός με ευθύνη του πληρωτή, αφετέρου μόνο εάν και εφόσον κάτι τέτοιο το επιτρέπει η πιστωτική – εμπορική πολιτική που υιοθετεί ο δικαιούχος Οργανισμός.

– Αποδεκτά μέσα πληρωμών από την Εταιρεία για την παροχή της υπηρεσίας είναι: α) μετρητά, β) κάρτα: πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη.

– Η παραλαβή χρηματικών ποσών από την εταιρεία μέσω των αντιπροσώπων της, δεν συνιστά αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 3601/2007 ή έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος υπό την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 3601/2007.

– Για την παροχή της μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμών δεν απαιτείται το άνοιγμα λογαριασμών των πληρωτών ή των αντιπροσώπων στο ίδιο το Ίδρυμα Πληρωμών.

– Ακύρωση, Απόρριψη και Επιστροφή Εντολής Πληρωμής από Οργανισμό – Ευθύνη Εταιρείας: Ο Πληρωτής δεν δύναται να ανακαλέσει Εντολή Πληρωμής που έχει δώσει σε Αντιπρόσωπο της Εταιρείας μετά την λήψη της Εντολής Πληρωμής από την τελευταία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Οργανισμός επιστρέψει το Ποσό στην Εταιρεία, η τελευταία θα επικοινωνεί με τον Πληρωτή μέσω του τηλεφωνικού αριθμού που αυτός/ή έχει δηλώσει για την επιστροφή του Ποσού σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή, το ποσό της Χρέωσης που κατέβαλε ο Πληρωτής στην Εταιρεία δεν θα του επιστραφεί.

Πληρωμή μέρους του Ποσού που οφείλει ο Πληρωτής στον εκάστοτε Οργανισμό ή πληρωμή από τον Πληρωτή ληξιπρόθεσμων Ποσών προς τον Οργανισμό είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία με αποκλειστική ευθύνη του Πληρωτή σε περίπτωση απόρριψης της Εντολής Πληρωμής ή επιστροφής του Ποσού από τον Οργανισμό και εφόσον τούτο επιτρέπεται από την πολιτική που εφαρμόζει ο εκάστοτε Οργανισμός προς τον οποίο κατευθύνεται η πληρωμή.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο έναντι του Πληρωτή για (1) Πληρωμές Λογαριασμού Οργανισμών που απορρίπτονται από τον Οργανισμό για οποιοδήποτε λόγο, (2) Πληρωμές το Ποσό των οποίων επιστρέφεται από τον εκάστοτε Οργανισμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, (3) εκτέλεση Εντολής Πληρωμής η οποία δεν πραγματοποιήθηκε επιτυχώς επειδή ο Πληρωτής χορήγησε εσφαλμένα στοιχεία στον Αντιπρόσωπο για την εκτέλεση αυτής προς τον συγκεκριμένο Οργανισμό καθώς και (4) για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό επισυμβεί αναφορικά με την Πληρωμή Λογαριασμού Οργανισμών και αποδίδεται στην σχέση μεταξύ Πληρωτή και του εκάστοτε Οργανισμού.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

– Οι ανωτέρω παρεχόμενες Υπηρεσίες Πληρωμών λογίζονται ως «μεμονωμένες πράξεις πληρωμής», σύμφωνα με το νόμο 4537/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και τις εκεί ειδικότερες προβλέψεις για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος έναντι των Πελατών.

– Ο Πελάτης θα ενημερώνεται αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης από τον Αντιπρόσωπο της Εταιρείας πριν την καταχώρηση της εκάστοτε συναλλαγής και, ειδικότερα, για το ποσό της Χρέωσης που έχει καθορίσει η Εταιρεία για την εκάστοτε Υπηρεσία Πληρωμής που παρέχει.

– Ο Πελάτης οφείλει να επαληθεύσει τα στοιχεία που αναγράφονται στην Απόδειξη Εντολής Πληρωμής.

H Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη, του Παραλήπτη, του Δικαιούχου, του Πληρωτή ή/και οποιουδήποτε τρίτου ούτε υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζημίας αυτών, θετικής ή και αποθετικής, με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο, για τυχόν καθυστέρηση ή μη εκτέλεση Εντολής Πληρωμής οφειλόμενη σε γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία. Ως «γεγονός ανωτέρας βίας» θα θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός αναστολής εργασιών της Εταιρείας ή μη λειτουργίας των Αντιπροσώπων της εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία, απεργίες, στάσεις, κοινωνικές αναταραχές, φυσικά γεγονότα, προβλήματα στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και διακοπή ή/και πάσης φύσεως προβλήματα στα συστήματα πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών, καθώς και για κάθε γεγονός που εκφεύγει της σφαίρας ελέγχου της Εταιρείας ή/και του Αντιπροσώπου, για όσο χρονικό διάστημα το γεγονός αυτό διαρκεί και εμποδίζει την Εταιρεία ή/και τον Αντιπρόσωπο από το να εκτελέσει προσηκόντως τις Εντολές Πληρωμών που έχει δεχτεί από Πελάτες της.

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή και πλήρη παροχή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής από την Εταιρεία και τους Αντιπροσώπους και η Εταιρεία και οι Αντιπρόσωποι δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι αυτού ούτε αναλαμβάνουν να διασταυρώνουν και επιβεβαιώνουν για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο τις πληροφορίες που χορηγεί ο Πελάτης για την εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής.

Η Εταιρεία δεν έχει ουδεμία ανάμιξη, δεν εγγυάται ούτε έχει ουδεμία ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών που ενδεχομένως να αποτελούν την αιτία για την μεταφορά του Ποσού από τον Πελάτη προς τον Παραλήπτη / Οργανισμό ούτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία αποτελεί την βάση επί της οποίας ο Πελάτης αιτείται την παροχή μίας ή και περισσότερων εκ των Υπηρεσιών Πληρωμών.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Για τις χρεώσεις των υπηρεσιών πληρωμών της Εταιρείας, μπορείτε να συμβουλευτείτε το αναλυτικό ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (δείτε εδώ). Οι ανωτέρω Χρεώσεις είναι τελικές, καθότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της λειτουργίας της ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, η Εταιρία εφαρμόζει δέουσες πρακτικές και έχει θεσπίσει κατάλληλες πολιτικές, συμπεριλαμβανόμενης αυτής που στοχεύει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθώς και την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζει, η Εταιρεία δύναται αφενός να αιτείται την παροχή πληροφοριών και την προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων από τους Πελάτες (π.χ. αστυνομικό δελτίο ταυτότητας για να ελέγχει και εξακριβώνει την ταυτοπροσωπία) τόσο πριν την καταχώρηση της Εντολής Πληρωμής όσο και μετά την εκτέλεση της συναλλαγής και αφετέρου να μην καταχωρεί ή ολοκληρώνει συναλλαγή καθώς και να αρνείται εν γένει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών σε Πελάτες κατά την απόλυτη κρίση της στο πλαίσιο συμμόρφωσης της με τις πολιτικές της και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την λειτουργία της Εταιρείας ως Ίδρυμα Πληρωμών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) με διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 21, ΑΘΗΝΑ 102 50.